0

විශාරද නන්දා මාලිනී-සිරිමත් මගෙ සකි

Wednesday, March 17, 2010
සිරිමත් මගෙ සකි යහපත් ලමයෙකි
නුවණත් ඇත්තෙකි වැඩටත් සමතෙකි
උදයම පුබුදී මුහුණට දිය දී
කුලදෙවි නමදී ගේ දොර
හමදී


0 comments:

Post a Comment