2

විශාරද නන්දා මාලිනී-හඳ හාමී

Wednesday, January 13, 2010
රන් පිඟාන ලෙස වටකුරු දිළිහි දිළිහි තිබෙන අපුරු
හඳ හාමියෙ හඳ හාමියෙ කිරිත් පැණිත් දියෝ දියෝ
එම පිඟාන මැද හිඳින්නෙ හාවෙකි කිරි පැණිද කන්නෙ
හඳ හාමියෙ හඳ හාමියෙ කිරිත් පැණිත් දියෝ දියෝ2 comments:

චතුරංග said...

Great job...........

thilzz said...

:) thank you චතුරංග.

Post a Comment